GÜNCEL HABERLER /

Değerli Üyemiz,

27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’un ‘Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına'Dair Kanun'un Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması başlığını taşıyan 4. Maddesinin 8 numaralı fıkrasındaki düzenlemeye göre:

31 Mart 2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödememiş olan aidat borçlarınızn ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

TÜRMOB'un 7020 sayılı kanun ile ilgili yazısı için tıklayınız

Bu uygulamadan faydalanabilmek için 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar Aşağıda yer alan  Ödeme Planı ve Dilekçe ile  Odamıza başvurmanız gerekmektedir.

Ödeme Planı Tablosu için tıklayınız

Odamıza verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

Bu uygulamadan yararlanmak için meslek mensuplarımızın söz konusu borçlarıyla ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Bu kanun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, meslek mensuplarımızın bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu durumda borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca kanunun yayımı tarihi itibariyle üyelerimizin Odamıza kısmen ve tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

6736 sayıl Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hükümlerine göre 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında 7020 sayılı kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

3w İnternet Teknolojileri